Menu Close

Проектиране

ИЗГОТВЯНЕ НА Подробен устройствен план (ПУП)


Подробен устройствен план се прави от АРХИТЕКТ


НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПОМОГНЕМ В ТОЗИ ПРОЦЕС, свържете се с нас!


ЕТО КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДРОБНИЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ( ПУП):

 1. Подробният устройствен план (ПУП) конкретизира устройството и застрояването на всеки поземлен имот (ПИ) и урегулиране на ПИ за ново строителство;
 2. МОЖЕ ДА БЪДЕ:
 3. ПУП-ПРЗ план за регулация и застрояване – план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване;
 4. ПУП-ПР план за регулация – план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване;
 5. ПУП-ПУР план за улична регулация – план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост;
 6. ПУП-ПЗ план за застрояване;
 7. ПУП-РУП работен устройствен план – план за застрояване и силуетно оформяне;
 8. ПУП – мотивирано предложение;
 9. ПУП с Комплексен проект за инвестиционна инициатива
 10. и други.

КАВО ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИМ
Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройтсвен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице/фирма (с нотариално заверено пълномощно).
Необходими (основни) документи:

 1. заявление по образец (взима се от съответната Техническа Дирекция на Общината);
 2. квитанция за платена такса;
 3. документ за собственост (Нотариален Акт или друг документ, указващ собственост);
 4. скица от кадастър на имота;
 5. удостоверение за наследници ( изисква се само при наследствени имоти);
 6. писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /съгласно чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
 7. предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /съгласно чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 8. Мотивирано предложение (скица-предложение) за изработване на ПУП, в което се описва текстово какви са инвестиционните намерения на собственика/собствениците.
 9. и други (в по-специфични случаи).
  ПРОЦЕДУРА:
 10. Подаване на Искане за допускане на изработване/промяна на ПУП (от собственика/собствениците);
 11. Изработване на Окончателен проект за изработване/промяна на ПУП (от проектантите);

ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДА
ПРЕДВАРИТЕЛНО:
Преди започване изготвянето на проектната документация се подписва договор между възложител и проектант за проектиране на сграда и се изпълняват предпроектни проучвания (ППП).
ППП е събирането на нужната информация с която проектантът може да започне работа по проекта. Тази информация е ключова за цялостното проектиране и е неразделна част от проекта и без нея не може да бъде започнато самото проектиране.
Съдържание на ППП:

 • Скица заедно с виза за проектиране или извадка от действащ ПУП (в цифров вид) с фиксирани градоустройствени показатели*
 • Нот. Акт
 • Геодезическо заснемане (в цифров вид)
 • Инженерно-геоложки доклад
 • Становище от ВИК *
 • Становище от Енергоразпределителното дружество *
 • Подробно задание на инвестиционното намерение**

*С издаването на тези документи можем да ви съдействаме ние.

** С цел да изпълним вашите желания, на нас ни е нужен пълен списък с удобствата които вие желаете да имате в домът си:
УТОЧНЯВАМЕ СПРЯМО ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ –

 • Етажност – колко да е голяма къщата ( 1, 2, 3 етажа)
 • Да има ли подземие ?
 • Скатен или плосък покрив ?
 • Помещения – Какви стаи да има на всеки етаж
 • Тераси – да или не ?
 • Стандартни или уголемени прозорци за по-светъл дом?
 • Фасада – в каква цветова гама да направим фасадата
 • Инсталации – Какви екстри искаме в домът си ?
  • Термопомпа
  • Камина
  • Соларни панели
  • Сондаж и филтрация за вода
  • Газификация
   И ПРИСТЪПВАМЕ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ:

При вече изпълнени ППП можем да пристъпим към самото Проектиране. То се състои от 2 етапа – Идеен проект (ИП) и Технически проект (ТП).
Идейният проект (ИП) е първата фаза на проектиране в която спрямо желанията на клиента (ППП) се изготвя архитектурно-обемното решение за къщата. Това означава- разпределения на всеки етаж, съобразени с ППП и с нормите за проектиране по ЗУТ, подробно описани помещения с квадратура и разпределение на мебелите. Обемно решение за фасадата и покрива за постигане на желания от клиента резултат.
При изпълнен ИП по задание от клиента, този ИП подлежи на малки корекции за изглаждане на цялостната визия.
След като възложителят одобри ИП се пристъпва към фаза 2 от проектирането – ТП.
Техническият проект представлява пакет от проекти по всяка една част, с който се иска Разрешение за строеж.
Съдържание на ТП:

 • Архитектура
 • Строителни конструкции
 • Ел.
 • ВИК
 • ЕЕ + оценка на ЕЕ
 • Трасировъчен план и Вертикална планировка
 • Паркоустройство (Озеленяване)

ТП се предава на възложителят в 3 екземпляра, с които той (възложителят) отива във фирма за Строителен надзор, която фирма изготвя пакет от необходима документация с която се вкарва ТП в общината за издаване на РС (разрешително за строеж)

След издаване на РС може да се започне строежа.