Menu Close

Строеж на къща

ИСКАМЕ ДЕ СИ ПОСТРОИМ КЪЩА.

Имаме всички необходими документи. Избраме строител и ако се налага – строителен надзор.
ПЪРВОТО НЕЩО Е ДА ПОСТРОИМ ГРУБИЯ СТРОЕЖ ИЛИ С ДРУГИ ДУМИ ДА ИЗВЪРШИМ ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗДАВАНЕТО НА АКТ образец 14.

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е АКТ образец 14
Това е акт за приемане на конструкцията.
Съставя се от проектанта-конструктор, строителя, технически правоспособното физическо лице по част “Конструктивна” към лицето, упражняващо строителен надзор.
Установява дали конструктивните елементи на строежа, етапа или на частта от него са изпълнени в съответствие с одобрените проекти и промените, предписани от проектанта в заповедната книга.
Установа се дали частични недостатъци и пропуски при изпълнението, които не увреждат сигурността на изпълнената конструкция са отстранени.
Заключава може ли носещата конструкция на строежа, етапа или частта от него е в състояние да понесе по време на последващото изпълнение на строително-монтажни работи, както и при експлоатацията му, всички постоянни, временни и особени натоварвания, съгласно проекта и действащата нормативна уредба.
Разрешава изпълнението на довършителните работи.

ВЕДНАГА СЕ ПИТАМЕ – КОЛКО ЩЕ НИ СТРУВА СТРОИТЕЛСТВОТО?
За удобство предоставяме нашия калкулатор с единични цени на основните строително-монтажни работи. Записвате количествата на СМР в съотвената графа и ще разберете стойноста на работата на строителя.

ЕТО И ОПИСАНИЕ КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРАВИ СТРОИТЕЛЯТ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:
ПЪРВАТА МУ РАБОТА Е ДА ЗАПОЧНЕ ПОДГОТОВКАТА ЗА СТРОЕЖА.
1. Запознава се подробно с одобрените проекти.
2. След консултация с възложителя и проектантите, се избират материали за строежа, доставчици, складове, временни депа, депо за строителен отпадък и т.н
3. Поръчват се специфични материали, за които е небходимо време за заготвяне (например арматурна заготовка), както и материалите със закъснение в доставките.

НАЙ – НАКРАЯ ЗАПОЧВАМЕ ИЗКОПА!
4. Построява се шнурово скеле
5. Прави се масовия изкоп
6. Залагат се всички съоръжения, които са под първа плоча (тръби, кабели, изолации и т.н)
7. Машините за земни работи са на място – може да се монтира подземната инфраструктура за обекта (Площадковите ВиК, Електрически, газопреносни, топлопреносни и други инсталации).
8. Полага се подложен бетон

ПРОДЪЛЖАВАМЕ СЪС САМИЯ СТРОЕЖ
9. Монтира се армировката за фундамента и се кофрира.
10. Монтира се бетон за фундамента.
11. Прави се обратния насип.
12. Преди работа по първа (лежаща) плоча се монтират изолациите, заложени в проекта.
13. Монтира се армировка, кофраж и бетон на плочата.
14. Монтира се армировка, кофраж и бетон на вертикални елементи.
15. Монтира се армировка, кофраж и бетон на греди и плоча.
ТОВА СЕ ПОВТАРЯ ЗА ВСЕКИ ЕТАЖ.
ИДВА РЕД И НА ОГРАДНИТЕ СТЕНИ И ПОКРИВА.
16. Доставят се материали и започват строително-монтажни работи по зидарията и покривната конструкция (тъй като зидарите са там – построяваме и вътрешните стени на сградата).

ЧЕСТИТО! ИЗПЪЛНИХМЕ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО ЗА ДА СЕ ИЗДАДЕ АКТ образец 14. А ИМЕННО:
– Изпълнена е конструкцията на сградата.
– Монтиран е покрива на сградата.
– Построени са оградните стени.
МОЖЕМ ДА МИСЛИМ ВЕЧЕ ЗА АКТ ОБРАЗЕЦ 15 и образец 16, ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА И ОГРАДАТА НА ИМОТА
Вертикална планировка – вижте повече
Огради – вижте повече

АКТ ОБРАЗЕЦ 15

За да се издаде акт 15 е необходимо вече да има акт 14

КАКВО ВСЪЩНОСТ Е АКТ ОБРАЗЕЦ 15
Изввадка от ЗУТ: „Чл. 176. (1) (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.“

За довършителни работи, може да потърсите колегите от Remonti-plovdiv.bg